Trixie Ann ⚓

Hope anchors the soul

(via matabangutak)

😪

(via bebernalengs)

Ang kaibigan naghihintay lang yan sabihan mo ng problema. Naghihintay lang yan sabihin mo na kailangan mo siya. Ang kaibigan hindi mangengealam yan hanggat hindi mo hinihingi ang tulong niya. May tiwala kasi siya palagi na kaya mo. Kaya minsan akala mo na nakalimutan ka na nila.

ASDFGHJKL

Bahala na. Basta kung anong mangyari bahala na si God. Ugh. Ayoko na talaga.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
cursor by Silke :3